รายละเอียด

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน (วทร.) เป็นเวทีให้ครู อาจารย์ นักศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกระดับชั้นได้แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ ผลงานวิชาการและนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน และการวิจัยด้านศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://wtr.ipst.ac.th/

การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

 • ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทางเว็บไซต์ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 
 • เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึง 16 ตุลาคม 2560
 • ลงทะเบียนครั้งเดียวสามารถเข้าร่วมงานได้ทั้ง 3 วัน
 • ไม่มีค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

การลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop (เฉพาะ Workshop 3 ชั่วโมง)

 • ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และเลือก Workshop ที่ต้องการเข้าร่วม
 • เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึง 8 ตุลาคม 2560
 • ลงทะเบียนครั้งเดียวสามารถเข้าร่วมงานได้ทั้ง 3 วัน และสามารถเข้าร่วม Workshop ที่ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • ค่าลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop รายการละ 500 บาท (สามารถลงทะเบียนได้วันละ 1 รายการ)
 • เมื่อลงทะเบียนแล้วให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน (Pay in) โดยสามารถชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยมีค่าธรรมเนียม 10 บาท/รายการ อัตราเดียวกันทั่วประเทศ 
 • ต้องชำระค่าลงทะเบียนภายใน 3 วัน หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ และต้องเข้าสู่ระบบ เพื่อเลือก Workshop และพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน (Pay in)  อีกครั้ง
 • หากชำระเงินแล้ว สสวท. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน Workshop ในทุกกรณี
  ยกเว้นในกรณีที่ สสวท. เป็นผู้ขอยกเลิกการจัด Workshop เท่านั้น
 • ผู้เข้าร่วมลงทะเบียนสามารถดูกำหนดการ ได้ที่ http://wtr.ipst.ac.th/time-table/
 • ผู้เข้าร่วมลงทะเบียนสามารถดูบทคัดย่อของแต่ละ Workshop ได้ที่ http://wtr.ipst.ac.th/wtr-23-workshop/ 

การออกใบเสร็จ

 • ขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนตรวจสอบชื่อ และที่อยู่ สำหรับออกใบเสร็จให้ถูกต้อง โดยจะได้รับใบเสร็จ 1 ฉบับ ต่อการชำระเงิน 1 ครั้ง 
 • สามารถดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินได้ผ่านระบบออนไลน์
 • ใบเสร็จที่ได้รับผ่านระบบออนไลน์ ผู้ลงทะเบียนสามารถพิมพ์ ออกมาเพื่อนำไปใช้ในการเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบของ สตง.

เงื่อนไขการออกเกียรติบัตร 

 •  ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop (เฉพาะ Workshop 3 ชั่วโมง) จะได้เกียรติบัตร 1 ใบ ต่อ 1 Workshop
 •  หากไม่เข้าร่วม Workshop หรือเข้าร่วมไม่ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนดจะไม่ได้รับเกียรติบัตร
 •  กรุณาตรวจสอบชื่อ-สกุล ในการลงทะเบียนให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการออกเกียรติบัตร

หากมีปัญหาการลงทะเบียน ส่งข้อมูลของท่านมาที่อีเมล wtr_workshop@ipst.ac.th