Workshop

14 ธันวาคม 2019 08:30 - 16:30
LIST SALE END PRICE

Available Seat : 13 Reserved Seat : 0
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตรนี้เป็นการอบรมปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น เพื่อศึกษา แสดงวิธีการแก้ปัญหา และอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาตอนต้น โดยกิจกรรมในหลักสูตรประกอบด้วย การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ การแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การเขียนโปรแกรม/โค้ดดิ้งแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (unplugged) การหาผลลัพธ์ การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม การจัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์ การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การปกป้องข้อมูลส่วนตัว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษาตอนต้นที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน สร้างความตระหนักให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมให้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและการสอนโค้ดดิ้ง
เนื้อหาสำคัญของการอบรม
1. หลักสูตรวิทยาการคำนวณ
2. วิทยาการคอมพิวเตอร์
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. การรู้ดิจิทัล
เกณฑ์การวัด และประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม
1. มีเวลาในการเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเวลาการอบรม
2. มีคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนรวมทั้งหมด
3. เมื่อผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผล ผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจาก สสวท.
สถานที่จัดอบรม
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ด้านหลังอาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ เอกมัย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ (ลงสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเอกมัยประตู 2)
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม โดย สสวท. จัดอาหารกลางวันและอาหารว่างให้ฟรีเฉพาะผู้เข้าอบรม
ผู้ประสานงานโครงการฯ / ศูนย์อบรมกรุงเทพมหานคร
อ.นิรมิษ เพียรประเสริฐ สาขาเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 3413 อีเมล npain@ipst.ac.th
เว็บไซต์สาขาเทคโนโลยี สสวท. : http://oho.ipst.ac.th เฟชบุ๊ก : www.facebook.com/oho.ipst จัดอบรม ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านหลังอาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ เอกมัย ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ (ลงสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเอกมัยประตู 2)
01/02/2020 0.00 THB
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตรนี้เป็นการอบรมปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น เพื่อศึกษา แสดงวิธีการแก้ปัญหา และอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาตอนต้น โดยกิจกรรมในหลักสูตรประกอบด้วย การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ การแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การเขียนโปรแกรม/โค้ดดิ้งแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (unplugged) การหาผลลัพธ์ การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม การจัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์ การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การปกป้องข้อมูลส่วนตัว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษาตอนต้นที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน สร้างความตระหนักให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมให้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและการสอนโค้ดดิ้ง
เนื้อหาสำคัญของการอบรม
1. หลักสูตรวิทยาการคำนวณ
2. วิทยาการคอมพิวเตอร์
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. การรู้ดิจิทัล
เกณฑ์การวัด และประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม
1. มีเวลาในการเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเวลาการอบรม
2. มีคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนรวมทั้งหมด
3. เมื่อผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผล ผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจาก สสวท.
สถานที่จัดอบรม
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ด้านหลังอาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ เอกมัย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ (ลงสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเอกมัยประตู 2)
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม โดย สสวท. จัดอาหารกลางวันและอาหารว่างให้ฟรีเฉพาะผู้เข้าอบรม
ผู้ประสานงานโครงการฯ / ศูนย์อบรมกรุงเทพมหานคร
อ.นิรมิษ เพียรประเสริฐ สาขาเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 3413 อีเมล npain@ipst.ac.th
เว็บไซต์สาขาเทคโนโลยี สสวท. : http://oho.ipst.ac.th เฟชบุ๊ก : www.facebook.com/oho.ipst

Available Seat : 23 Reserved Seat : 0
หลักสูตรนี้เป็นการอบรมปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น เพื่อศึกษา แสดงวิธีการแก้ปัญหา และอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาตอนต้น โดยกิจกรรมในหลักสูตรประกอบด้วย การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ การแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การเขียนโปรแกรม/โค้ดดิ้งแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (unplugged) การหาผลลัพธ์ การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม การจัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์ การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การปกป้องข้อมูลส่วนตัว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษาตอนต้นที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน สร้างความตระหนักให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมให้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและการสอนโค้ดดิ้ง เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพแก่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น ให้มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น
17/12/2019 0.00 THB
หลักสูตรนี้เป็นการอบรมปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น เพื่อศึกษา แสดงวิธีการแก้ปัญหา และอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาตอนต้น โดยกิจกรรมในหลักสูตรประกอบด้วย การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ การแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การเขียนโปรแกรม/โค้ดดิ้งแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (unplugged) การหาผลลัพธ์ การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม การจัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์ การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การปกป้องข้อมูลส่วนตัว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษาตอนต้นที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน สร้างความตระหนักให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมให้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและการสอนโค้ดดิ้ง

Available Seat : 81 Reserved Seat : 0
หลักสูตรนี้เป็นการอบรมปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น เพื่อศึกษา แสดงวิธีการแก้ปัญหา และอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาตอนต้น โดยกิจกรรมในหลักสูตรประกอบด้วย การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ การแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การเขียนโปรแกรม/โค้ดดิ้งแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (unplugged) การหาผลลัพธ์ การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม การจัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์ การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การปกป้องข้อมูลส่วนตัว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษาตอนต้นที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน สร้างความตระหนักให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมให้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและการสอนโค้ดดิ้ง เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพแก่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น ให้มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น
01/02/2020 0.00 THB
หลักสูตรนี้เป็นการอบรมปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น เพื่อศึกษา แสดงวิธีการแก้ปัญหา และอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาตอนต้น โดยกิจกรรมในหลักสูตรประกอบด้วย การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ การแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การเขียนโปรแกรม/โค้ดดิ้งแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (unplugged) การหาผลลัพธ์ การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม การจัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์ การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การปกป้องข้อมูลส่วนตัว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษาตอนต้นที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน สร้างความตระหนักให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมให้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและการสอนโค้ดดิ้ง

Available Seat : 63 Reserved Seat : 0
หลักสูตรนี้เป็นการอบรมปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น เพื่อศึกษา แสดงวิธีการแก้ปัญหา และอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาตอนต้น โดยกิจกรรมในหลักสูตรประกอบด้วย การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ การแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การเขียนโปรแกรม/โค้ดดิ้งแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (unplugged) การหาผลลัพธ์ การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม การจัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์ การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การปกป้องข้อมูลส่วนตัว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษาตอนต้นที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน สร้างความตระหนักให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมให้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและการสอนโค้ดดิ้ง เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพแก่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น ให้มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น
01/02/2020 0.00 THB
หลักสูตรนี้เป็นการอบรมปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น เพื่อศึกษา แสดงวิธีการแก้ปัญหา และอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาตอนต้น โดยกิจกรรมในหลักสูตรประกอบด้วย การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ การแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การเขียนโปรแกรม/โค้ดดิ้งแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (unplugged) การหาผลลัพธ์ การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม การจัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์ การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การปกป้องข้อมูลส่วนตัว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษาตอนต้นที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน สร้างความตระหนักให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมให้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและการสอนโค้ดดิ้ง

Available Seat : 72 Reserved Seat : 0
หลักสูตรนี้เป็นการอบรมปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น เพื่อศึกษา แสดงวิธีการแก้ปัญหา และอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาตอนต้น โดยกิจกรรมในหลักสูตรประกอบด้วย การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ การแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การเขียนโปรแกรม/โค้ดดิ้งแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (unplugged) การหาผลลัพธ์ การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม การจัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์ การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การปกป้องข้อมูลส่วนตัว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษาตอนต้นที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน สร้างความตระหนักให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมให้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและการสอนโค้ดดิ้ง เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพแก่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น ให้มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น
01/02/2020 0.00 THB
หลักสูตรนี้เป็นการอบรมปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น เพื่อศึกษา แสดงวิธีการแก้ปัญหา และอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาตอนต้น โดยกิจกรรมในหลักสูตรประกอบด้วย การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ การแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การเขียนโปรแกรม/โค้ดดิ้งแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (unplugged) การหาผลลัพธ์ การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม การจัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์ การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การปกป้องข้อมูลส่วนตัว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษาตอนต้นที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน สร้างความตระหนักให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมให้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและการสอนโค้ดดิ้ง

Available Seat : 61 Reserved Seat : 0
หลักสูตรนี้เป็นการอบรมปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น เพื่อศึกษา แสดงวิธีการแก้ปัญหา และอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาตอนต้น โดยกิจกรรมในหลักสูตรประกอบด้วย การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ การแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การเขียนโปรแกรม/โค้ดดิ้งแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (unplugged) การหาผลลัพธ์ การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม การจัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์ การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การปกป้องข้อมูลส่วนตัว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษาตอนต้นที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน สร้างความตระหนักให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมให้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและการสอนโค้ดดิ้ง เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพแก่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น ให้มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น
01/02/2020 0.00 THB
หลักสูตรนี้เป็นการอบรมปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น เพื่อศึกษา แสดงวิธีการแก้ปัญหา และอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาตอนต้น โดยกิจกรรมในหลักสูตรประกอบด้วย การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ การแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การเขียนโปรแกรม/โค้ดดิ้งแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (unplugged) การหาผลลัพธ์ การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม การจัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์ การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การปกป้องข้อมูลส่วนตัว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษาตอนต้นที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน สร้างความตระหนักให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมให้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและการสอนโค้ดดิ้ง

Available Seat : 44 Reserved Seat : 0
หลักสูตรนี้เป็นการอบรมปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น เพื่อศึกษา แสดงวิธีการแก้ปัญหา และอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาตอนต้น โดยกิจกรรมในหลักสูตรประกอบด้วย การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ การแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การเขียนโปรแกรม/โค้ดดิ้งแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (unplugged) การหาผลลัพธ์ การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม การจัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์ การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การปกป้องข้อมูลส่วนตัว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษาตอนต้นที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน สร้างความตระหนักให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมให้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและการสอนโค้ดดิ้ง เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพแก่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น ให้มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น
01/02/2020 0.00 THB
หลักสูตรนี้เป็นการอบรมปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น เพื่อศึกษา แสดงวิธีการแก้ปัญหา และอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาตอนต้น โดยกิจกรรมในหลักสูตรประกอบด้วย การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ การแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การเขียนโปรแกรม/โค้ดดิ้งแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (unplugged) การหาผลลัพธ์ การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม การจัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์ การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การปกป้องข้อมูลส่วนตัว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษาตอนต้นที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน สร้างความตระหนักให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมให้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและการสอนโค้ดดิ้ง

Available Seat : 22 Reserved Seat : 0
หลักสูตรนี้เป็นการอบรมปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น เพื่อศึกษา แสดงวิธีการแก้ปัญหา และอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาตอนต้น โดยกิจกรรมในหลักสูตรประกอบด้วย การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ การแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การเขียนโปรแกรม/โค้ดดิ้งแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (unplugged) การหาผลลัพธ์ การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม การจัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์ การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การปกป้องข้อมูลส่วนตัว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษาตอนต้นที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน สร้างความตระหนักให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมให้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและการสอนโค้ดดิ้ง เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพแก่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น ให้มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น
01/02/2020 0.00 THB
หลักสูตรนี้เป็นการอบรมปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น เพื่อศึกษา แสดงวิธีการแก้ปัญหา และอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาตอนต้น โดยกิจกรรมในหลักสูตรประกอบด้วย การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ การแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การเขียนโปรแกรม/โค้ดดิ้งแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (unplugged) การหาผลลัพธ์ การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม การจัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์ การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การปกป้องข้อมูลส่วนตัว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษาตอนต้นที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน สร้างความตระหนักให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมให้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและการสอนโค้ดดิ้ง

Available Seat : 92 Reserved Seat : 0
หลักสูตรนี้เป็นการอบรมปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น เพื่อศึกษา แสดงวิธีการแก้ปัญหา และอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาตอนต้น โดยกิจกรรมในหลักสูตรประกอบด้วย การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ การแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การเขียนโปรแกรม/โค้ดดิ้งแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (unplugged) การหาผลลัพธ์ การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม การจัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์ การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การปกป้องข้อมูลส่วนตัว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษาตอนต้นที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน สร้างความตระหนักให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมให้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและการสอนโค้ดดิ้ง เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพแก่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น ให้มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น
01/02/2020 0.00 THB
หลักสูตรนี้เป็นการอบรมปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น เพื่อศึกษา แสดงวิธีการแก้ปัญหา และอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาตอนต้น โดยกิจกรรมในหลักสูตรประกอบด้วย การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ การแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การเขียนโปรแกรม/โค้ดดิ้งแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (unplugged) การหาผลลัพธ์ การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม การจัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์ การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การปกป้องข้อมูลส่วนตัว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษาตอนต้นที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน สร้างความตระหนักให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมให้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและการสอนโค้ดดิ้ง

Available Seat : 86 Reserved Seat : 0
หลักสูตรนี้เป็นการอบรมปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น เพื่อศึกษา แสดงวิธีการแก้ปัญหา และอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาตอนต้น โดยกิจกรรมในหลักสูตรประกอบด้วย การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ การแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การเขียนโปรแกรม/โค้ดดิ้งแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (unplugged) การหาผลลัพธ์ การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม การจัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์ การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การปกป้องข้อมูลส่วนตัว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษาตอนต้นที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน สร้างความตระหนักให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมให้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและการสอนโค้ดดิ้ง เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพแก่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น ให้มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น
01/02/2020 0.00 THB
หลักสูตรนี้เป็นการอบรมปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น เพื่อศึกษา แสดงวิธีการแก้ปัญหา และอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาตอนต้น โดยกิจกรรมในหลักสูตรประกอบด้วย การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ การแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การเขียนโปรแกรม/โค้ดดิ้งแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (unplugged) การหาผลลัพธ์ การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม การจัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์ การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การปกป้องข้อมูลส่วนตัว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษาตอนต้นที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน สร้างความตระหนักให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมให้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและการสอนโค้ดดิ้ง

Payment Option

Detail

* เมื่อครูลงทะเบียนผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว สสวท.จะตรวจสอบผู้ผ่านการอบรม เพื่ออนุมัติเกียรติบัตร โดยผู้่เข้าอบรมสามารถจัดพิมพ์เกียรติบัตรได้เองผ่านระบบฯ
** ขณะนี้ขออนุญาตปิดระบบชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวก

คำอธิบายหลักสูตร

       หลักสูตรนี้เป็นการอบรมปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  ระดับประถมศึกษาตอนต้น (Coding for Teacher1: C4T1) เพื่อศึกษา แสดงวิธีการแก้ปัญหา และอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาตอนต้น  โดยกิจกรรมในหลักสูตรประกอบด้วย การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ  การแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน  การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การเขียนโปรแกรม/โค้ดดิ้งแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (unplugged) การหาผลลัพธ์ การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม  การจัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์ การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การปกป้องข้อมูลส่วนตัว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษาตอนต้นที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน สร้างความตระหนักให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมให้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและการสอนโค้ดดิ้ง

วัตถุประสงค์

       เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพแก่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น ให้มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น

กลุ่มเป้าหมาย / คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

 1. ผู้สอนที่ได้รับมอบหมายให้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษาทุกสังกัดของเขตพื้นที่การศึกษาที่กำหนด หรือเขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียง จำนวน 80 คน
 2. ผู้สอนที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการฯ และทำกิจกรรมต่าง ๆ ครบตามเกณฑ์การอบรมที่กำหนด

เนื้อหาสำคัญของการอบรม

 1. หลักสูตรวิทยาการคำนวณ
 2. วิทยาการคอมพิวเตอร์
 3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 4. การรู้ดิจิทัล

เกณฑ์การวัด และประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม

 1. มีเวลาในการเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเวลาการอบรม
 2. มีคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนรวมทั้งหมด
 3. เมื่อผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผล ผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจาก สสวท.

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
     ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม โดย สสวท. จัดอาหารกลางวันและอาหารว่างให้ฟรีเฉพาะผู้เข้าอบรมเท่านั้น

รายชื่อศูนย์จัดอบรมฯ

ที่

ศูนย์อบรม

จังหวัด

ผู้ประสานงาน

1

สสวท.

กรุงเทพฯ

อ.นิรมิษ เพียรประเสริฐ

2

สพป. ขอนแก่น เขต 5

ขอนแก่น

ศน.วนิดา รัตนรุ่งโรจน์

3

สพป. ชลบุรี เขต 2

ชลบุรี

ศน.อรุณรัตน์ เหลืองปัญญากุล

4

สพป. เชียงใหม่ เขต 3

เชียงใหม่

ศน.เจษฎา ก้องสาคร

5

สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1

นครศรีธรรมราช

ศน.ฐิตารีย์ บ้างสกุลวิวัฒน์.

6

สพป. เพชรบุรี เขต 1

เพชรบุรี

ศน.สมพงษ์ เกศีนิลพรรณ

7

สพป. สงขลา เขต 2

สงขลา

ศน.พิมพ์พันธ์ เฮ่งประดิษฐ์

8

สพป. สุโขทัย เขต 2

สุโขทัย

ศน.มุนินทร มาตมุงคุณ

9

สพป. อุุทัยธานี เขต 1

อุุทัยธานี

ศน.วิเชียร คนึงหมาย

10

สพป. อุบลราชธานี เขต 4

อุบลราชธานี

ศน.ปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี

ผู้ประสานงาน / สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและพิมพ์เกียรติบัตร

 • อ.นิรมิษ เพียรประเสริฐ สาขาเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • โทรศัพท์ 023924021 ต่อ 3413  อีเมล npain@ipst.ac.th
 • เว็บไซต์สาขาเทคโนโลยี สสวท.: http://oho.ipst.ac.th  เฟชบุ๊ก:  www.facebook.com/oho.ipst

สถานที่อบรมของศูนย์อบรม สสวท.

ห้องประชุมรองศาสตราจารย์นิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท. ภายใน สสวท. (หลังท้องฟ้าจำลอง เอกมัย) กรุงเทพมหานคร

สถานที่อบรมของศูนย์อบรมต่างจังหวัด

จัดอบรม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ที่เป็นศูนย์อบรม หรือตามแต่ สพป.นั้นจะกำหนด

กำหนดการอบรม

  วัน/เวลา

08.30 - 12.00

12.00 – 13.00

13.00 –16.30

14 ธ.ค. 62

 • พิธีเปิดการอบรม
 • ชี้แจงภาพรวมของหลักสูตร
 • เนื้อหาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ :
  •  กิจกรรมการแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูก
  • กิจกรรมการแก้ปัญหาอย่างง่าย
  • กิจกรรมการคิดอย่างเป็นระบบ
  • กิจกรรมการแสดงวิธีการแก้ปัญหา

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 • เนื้อหาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ต่อ) :
  • กิจกรรมการเขียนโปรแกรม (Coding) แบบ Unplugged

15 ธ.ค. 62

 • เนื้อหาด้านการรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์
  • การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น
  • การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต

 

 • เนื้อหาด้านการรู้ดิจิทัล
  • กิจกรรมการดูแลรักษาอุปกรณ์
  • กิจกรรมผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยี
  • กิจกรรมการใช้คอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย
  • กิจกรรมการปกป้องข้อมูลส่วนตัว
 • พิธีปิดการอบรม

หมายเหตุ:       1. เนื้อหาและเวลาในการอบรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

                       2. พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.15 - 10.30 น.และ 14.30 - 14.45 น.

Where & When

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2562


ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 9 แห่งทั่วประเทศ และ สสวท. กรุงเทพฯ

Organizer

สาขาเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
โทร.023924021 ต่อ 3413 อีเมล npain@ipst.ac.th