ผู้เข้าร่วมงาน

รายการ วันสิ้นสุด ราคา

04/10/2019 0.00 บาท

04/10/2019 0.00 บาท

04/10/2019 0.00 บาท

04/10/2019 0.00 บาท

04/10/2019 0.00 บาท

Workshop

25 ตุลาคม 2019 08:00 - 12:00
รายการ วันสิ้นสุด ราคา

จำนวนคงเหลือ : 151 รอการชำระเงิน : 0
26/10/2019 0.00 บาท
25 ตุลาคม 2019 10:00 - 11:30
รายการ วันสิ้นสุด ราคา

26/10/2019 0.00 บาท

26/10/2019 0.00 บาท

26/10/2019 0.00 บาท

26/10/2019 0.00 บาท

26/10/2019 0.00 บาท

26/10/2019 0.00 บาท

26/10/2019 0.00 บาท

26/10/2019 0.00 บาท

26/10/2019 0.00 บาท

26/10/2019 0.00 บาท

26/10/2019 0.00 บาท

26/10/2019 0.00 บาท
25 ตุลาคม 2019 13:00 - 14:30
รายการ วันสิ้นสุด ราคา

26/10/2019 0.00 บาท

จำนวนคงเหลือ : 457 รอการชำระเงิน : 0
26/10/2019 0.00 บาท

จำนวนคงเหลือ : 14 รอการชำระเงิน : 0
26/10/2019 0.00 บาท

จำนวนคงเหลือ : 15 รอการชำระเงิน : 0
26/10/2019 0.00 บาท

26/10/2019 0.00 บาท

26/10/2019 0.00 บาท

26/10/2019 0.00 บาท

26/10/2019 0.00 บาท

26/10/2019 0.00 บาท

26/10/2019 0.00 บาท

26/10/2019 0.00 บาท

26/10/2019 0.00 บาท

26/10/2019 0.00 บาท

26/10/2019 0.00 บาท
25 ตุลาคม 2019 13:00 - 16:00
รายการ วันสิ้นสุด ราคา

25/10/2019 0.00 บาท
25 ตุลาคม 2019 14:30 - 16:00
รายการ วันสิ้นสุด ราคา

26/10/2019 0.00 บาท

จำนวนคงเหลือ : 4 รอการชำระเงิน : 0
26/10/2019 0.00 บาท

จำนวนคงเหลือ : 20 รอการชำระเงิน : 0
26/10/2019 0.00 บาท

26/10/2019 0.00 บาท

26/10/2019 0.00 บาท

26/10/2019 0.00 บาท

26/10/2019 0.00 บาท

26/10/2019 0.00 บาท

26/10/2019 0.00 บาท

26/10/2019 0.00 บาท

26/10/2019 0.00 บาท

จำนวนคงเหลือ : 65 รอการชำระเงิน : 0
26/10/2019 0.00 บาท

จำนวนคงเหลือ : 59 รอการชำระเงิน : 0
26/10/2019 0.00 บาท

จำนวนคงเหลือ : 56 รอการชำระเงิน : 0
26/10/2019 0.00 บาท

จำนวนคงเหลือ : 85 รอการชำระเงิน : 0
26/10/2019 0.00 บาท

26/10/2019 0.00 บาท

26/10/2019 0.00 บาท
26 ตุลาคม 2019 09:00 - 10:30
รายการ วันสิ้นสุด ราคา

26/10/2019 0.00 บาท

จำนวนคงเหลือ : 2 รอการชำระเงิน : 0
26/10/2019 0.00 บาท

จำนวนคงเหลือ : 8 รอการชำระเงิน : 0
26/10/2019 0.00 บาท

26/10/2019 0.00 บาท

26/10/2019 0.00 บาท

26/10/2019 0.00 บาท
26 ตุลาคม 2019 09:00 - 12:00
รายการ วันสิ้นสุด ราคา

จำนวนคงเหลือ : 80 รอการชำระเงิน : 0
26/10/2019 0.00 บาท

จำนวนคงเหลือ : -76 รอการชำระเงิน : 0
26/10/2019 0.00 บาท
26 ตุลาคม 2019 09:00 - 16:00
รายการ วันสิ้นสุด ราคา

26/10/2019 0.00
26 ตุลาคม 2019 10:30 - 12:00
รายการ วันสิ้นสุด ราคา

26/10/2019 0.00 บาท

จำนวนคงเหลือ : 1 รอการชำระเงิน : 0
26/10/2019 0.00 บาท

จำนวนคงเหลือ : 20 รอการชำระเงิน : 0
26/10/2019 0.00 บาท

26/10/2019 0.00 บาท

26/10/2019 0.00 บาท

26/10/2019 0.00 บาท
26 ตุลาคม 2019 13:00 - 14:30
รายการ วันสิ้นสุด ราคา

26/10/2019 0.00 บาท

จำนวนคงเหลือ : 1 รอการชำระเงิน : 0
26/10/2019 0.00 บาท

จำนวนคงเหลือ : 16 รอการชำระเงิน : 0
26/10/2019 0.00 บาท

26/10/2019 0.00 บาท

จำนวนคงเหลือ : 87 รอการชำระเงิน : 0
26/10/2019 0.00 บาท

26/10/2019 0.00 บาท

26/10/2019 0.00 บาท
26 ตุลาคม 2019 13:00 - 16:00
รายการ วันสิ้นสุด ราคา

จำนวนคงเหลือ : 80 รอการชำระเงิน : 0
26/10/2019 0.00 บาท
26 ตุลาคม 2019 14:30 - 16:00
รายการ วันสิ้นสุด ราคา

26/10/2019 0.00 บาท

จำนวนคงเหลือ : 79 รอการชำระเงิน : 0
26/10/2019 0.00 บาท

ช่องทางการชำระเงิน

 • Bank Transfer (THB)
 • รายละเอียด

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ
  มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
  ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
  และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
  ร่วมจัดงาน "3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้า สู่โอลิมปิกวิชาการ"
  เพื่อสร้างเครือข่าย พบปะ และแลกเปลี่ยนความรู้แก่ผู้ที่เคยเป็นผู้แทนประเทศไทยฯ
  ผู้ที่เคยเข้าค่ายอบรมวิชาการ อดีตวิทยากร และผู้ทำคุณประโยชน์แก่โครงการทุกท่าน
   
  ในวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

   

  การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

  • ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทางเว็บไซต์ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 
  • เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 ถึง 4 ตุลาคม 2562
  • ลงทะเบียนครั้งเดียวสามารถเข้าร่วมงานได้ทั้ง 2 วัน
  • ไม่มีค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

  หากมีปัญหาการลงทะเบียน ส่งข้อมูลของท่านมาที่อีเมล  Olympic@ipst.ac.th

  วัน เวลา และสถานที่

  วันที่ 25-26 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

  ผู้จัดงาน

  ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและอัจฉริยภาพ
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
  กระทรวงศึกษาธิการ

  มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)