หลักสูตรที่อบรม

LIST SALE END PRICE

อบรม วันที่ 26 – 28 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน
26/04/2017 0.00 THB
อบรม วันที่ 26 – 28 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน

อบรม วันที่ 19 – 21 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน
21/04/2017 0.00 THB
อบรม วันที่ 19 – 21 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน

อบรม วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน
02/05/2017 0.00 THB
อบรม วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน

Payment Option

Detail

ปิดระบบ ม.ต้น แล้วค่ะ    สำหรับประถมศึกษายังลงทะเบียนได้ตามปกติ

ศูนย์ประถมศึกษาที่เต็มแล้ว !

 อปท. 2  โรงเรียนบ้านช่องพลี
 อปท. 11  โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
 อปท. 15  โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
 อปท. 17  โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส
 อปท. 26  โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
 อปท. 27  โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง
 อปท. 28  โรงเรียนเทศบาล 4 วัดมัชฌิมภูมิ
 อปท. 37  โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ปี
 อปท. 39  โรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาวิทยากร
 อปท. 41  ร.ร.เทศบาลวัดชัยชุมพล
 อปท. 44  ร.ร.เทศบาลวัดจอมศีรีนาคพรต
 อปท. 47  โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนภูผาภักดี
 อปท. 48  โรงเรียนเทศบาล 3 วิมุกตายนวิทยา
 อปท. 49  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร
 อปท. 51  โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ
 อปท. 53  โรงเรียนเทศบาล 1 ทีโอเอวิทยา
 อปท. 55  โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1
 อปท. 57  โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว
 อปท. 60  โรงเรียนเทศบาล 4 อุดมวิทย์สมใจ
 อปท. 62  โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
 อปท. 63  โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
 อปท. 64  โรงเรียนวัดสามกอ
 อปท. 68  โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
 อปท. 69  โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
 อปท. 70  โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันปี
 อปท. 72  โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
 อปท. 73  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ
 อปท. 90  โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
 อปท. 95  โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
 อปท. 99  โรงเรียนเทศบาลวัดโชค
 อปท. 102  โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย
 อปท. 103  โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง
 อปท. 106  โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนศรีสะอาด
 อปท. 110  โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
 อปท. 113  โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
 อปท. 114  โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี
 อปท. 118  โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
 อปท. 126  โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
 อปท. 130  โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
 อปท. 131  โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก
 อปท. 133  โรงเรียนเทศบาล1 ตลาดบางลี่
 อปท. 136  โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา
 อปท. 137  โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
 อปท. 138  ร.ร.เทศบาลสว่างวิทยา
 อปท. 139  ร.ร.เทศบาลเมืองท่าบ่อ
 อปท. 143  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
 อปท. 145  โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
 อปท. 147  โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส
 อปท. 148  โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฎฐาราม
 อปท. 149  โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
 อปท. 150  โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร
 อปท. 152  โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
 อปท. 154  โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล
 อปท. 155  โรงเรียนเทศบาลอำนาจ

 

 

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา คำถามที่พบบ่อยClick

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล  โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV ETV และ OBEC Channel ไปที่ศูนย์การอบรมของทุกสังกัด ทั่วประเทศ

สมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ศูนย์การอบรมทั่วประเทศ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ตามหน่วยงานสังกัดของท่านได้แล้ววันนี้ 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

 •  สำหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี หรือ บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องที่สนใจ

การลงทะเบียน ดาวน์โหลด

 • เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 1 พฤษภาคม 2560
 • เป็นการลงทะเบียนเพื่อรวบรวมประวัติของผู้เข้ารับการอบรมเท่านั้น ไม่ถือเป็นการสำรองที่นั่ง ณ ศูนย์อบรม
 • เมื่อลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ใบยืนยันในขั้นตอนสุดท้าย และนำไปยื่น ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน *
 • คู่มือการเข้าลงทะเบียนออนไลน์  ดาวน์โหลด

ค่าลงทะเบียน

 •  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
 •  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าเดินทางด้วยตนเองหรือเบิกจากต้นสังกัด
 •  สสวท.รับผิดชอบเฉพาะค่าอาหารมื้อกลางวันและอาหารว่าง ระหว่างการอบรม
 •  ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเอกสารและคู่มือกิจกรรมแจกฟรี!

เงื่อนไขการออกวุฒิบัตร

 •  ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการอบรมครบทั้ง 3 วัน ตามกำหนดการอบรม
 •  หากเข้ารับการอบรมไม่ครบจำนวนชั่วโมงที่กำหนดจะไม่ได้รับวุฒิบัตร
 •  กรุณาตรวจสอบชื่อ-สกุล ในการลงทะเบียนให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการออกวุฒิบัตร

กำหนดการอบรม  ดาวน์โหลด

 • การอบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 19 - 21 เมษายน 2560 
 • การอบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 26 - 28 เมษายน 2560 
 • การอบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2560 

สถานที่อบรม  ดาวน์โหลด

      ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาสังกัด อปท.


หากมีปัญหาการลงทะเบียน ส่งข้อมูลของท่านมาที่อีเมล  teachernetwork@proj.ipst.ac.th  คำถามที่พบบ่อยClick

 

 

Where & When

กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 19 - 21 เมษายน 2560

กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 26 - 28 เมษายน 2560

กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา
วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2560

ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน

Organizer

ฝ่ายบริหารเครือข่าย สสวท.

หากมีปัญหาการลงทะเบียน ส่งข้อมูลของท่านมาที่อีเมล teachernetwork@proj.ipst.ac.th
โดยโปรดระบุ ชื่อ สังกัด อีเมล ของท่านอย่างละเอียด
เจ้าหน้าที่จะตอบกลับตามลำดับอีเมลที่ได้รับค่ะ


<<< ทั้งนี้ ท่านสามารถดูคำตอบจากคำถามที่พบบ่อยที่รายละเอียดการอบรมได้ค่ะ
<<< คู่มือการเข้าลงทะเบียนออนไลน์ ดาวน์โหลดได้ที่รายละเอียดการลงทะเบียน