หลักสูตรที่อบรม

ประเภท วันสิ้นสุด ราคา ค่าธรรมเนียม

อบรม วันที่ 26 – 28 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน
28/04/2017 0.00 บาท 0.00
อบรม วันที่ 26 – 28 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน

อบรม วันที่ 19 – 21 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน
21/04/2017 0.00 บาท 0.00
อบรม วันที่ 19 – 21 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน

อบรม วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน
03/05/2017 0.00 บาท 0.00
อบรม วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน

ช่องทางการชำระเงิน

รายละเอียด

ศูนย์ที่เต็มแล้ว ! (Update 20/4/2017 17:00 น)
ศูนย์ประถม

โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดมัชฌิมภูมิ
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนภูผาภักดี
โรงเรียนเทศบาล 1 ทีโอเอวิทยา
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
โรงเรียนบ้านช่องพลี
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
โรงเรียนเทศบาล1 ตลาดบางลี่
โรงเรียนเทศบาล 3 วิมุกตายนวิทยา
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ปี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
ร.ร.เทศบาลเมืองท่าบ่อ
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล
ร.ร.เทศบาลวัดจอมศีรีนาคพรต(นครสวรรค์)
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง(ขอนแก่น)
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง
โรงเรียนเทศบาลวัดโชค
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(สุโขทัย)
โรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาวิทยากร
โรงเรียนเทศบาล 4 อุดมวิทย์สมใจ
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ร.ร.เทศบาลสว่างวิทยา
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ


ศูนย์ ม.ต้น

โรงเรียนสี่คิ้ว สวัสดิ์ผดุงวิทยา
โรงเรียนสามโคก
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา
โรงเรียนเทศบาล3 วัดไชนาวาส
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนเทศบาล1ถนนภูผาภักดี(นราธิวาส)
ร.ร.เทศบาลวัดจอมศีรีนาคพรต(นครสวรรค์)
โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม
โรงเรียนบัวขาว
โรงเรียนเทศบาล2วัดกะพังสุรินทร์(ตรัง)
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี
พินิจพิทยานุสรณ์
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง

******************************************************************************

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา คำถามที่พบบ่อยClick

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล  โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV ETV และ OBEC Channel ไปที่ศูนย์การอบรมของทุกสังกัด ทั่วประเทศ

สมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ศูนย์การอบรมทั่วประเทศ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ตามหน่วยงานสังกัดของท่านได้แล้ววันนี้ 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

 •  สำหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี หรือ บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องที่สนใจ

การลงทะเบียน ดาวน์โหลด

 • เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 1 พฤษภาคม 2560
 • เป็นการลงทะเบียนเพื่อรวบรวมประวัติของผู้เข้ารับการอบรมเท่านั้น ไม่ถือเป็นการสำรองที่นั่ง ณ ศูนย์อบรม
 • เมื่อลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ใบยืนยันในขั้นตอนสุดท้าย และนำไปยื่น ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน *
 • คู่มือการเข้าลงทะเบียนออนไลน์  ดาวน์โหลด

ค่าลงทะเบียน

 •  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
 •  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าเดินทางด้วยตนเองหรือเบิกจากต้นสังกัด
 •  สสวท.รับผิดชอบเฉพาะค่าอาหารมื้อกลางวันและอาหารว่าง ระหว่างการอบรม
 •  ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเอกสารและคู่มือกิจกรรมแจกฟรี!

เงื่อนไขการออกวุฒิบัตร

 •  ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการอบรมครบทั้ง 3 วัน ตามกำหนดการอบรม
 •  หากเข้ารับการอบรมไม่ครบจำนวนชั่วโมงที่กำหนดจะไม่ได้รับวุฒิบัตร
 •  กรุณาตรวจสอบชื่อ-สกุล ในการลงทะเบียนให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการออกวุฒิบัตร

กำหนดการอบรม  ดาวน์โหลด

 • การอบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 19 - 21 เมษายน 2560 
 • การอบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 26 - 28 เมษายน 2560 
 • การอบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2560 

สถานที่อบรม  ดาวน์โหลด

      ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาสังกัด อปท.


หากมีปัญหาการลงทะเบียน ส่งข้อมูลของท่านมาที่อีเมล  teachernetwork@proj.ipst.ac.th  คำถามที่พบบ่อยClick

 

 

วัน เวลา และสถานที่

ศูนย์ประถม

โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดมัชฌิมภูมิ
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนภูผาภักดี
โรงเรียนเทศบาล 1 ทีโอเอวิทยา
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
โรงเรียนบ้านช่องพลี
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
โรงเรียนเทศบาล1 ตลาดบางลี่
โรงเรียนเทศบาล 3 วิมุกตายนวิทยา
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ปี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
ร.ร.เทศบาลเมืองท่าบ่อ
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล
ร.ร.เทศบาลวัดจอมศีรีนาคพรต(นครสวรรค์)
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง(ขอนแก่น)
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง
โรงเรียนเทศบาลวัดโชค
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(สุโขทัย)
โรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาวิทยากร
โรงเรียนเทศบาล 4 อุดมวิทย์สมใจ
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ร.ร.เทศบาลสว่างวิทยา
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ


ศูนย์ ม.ต้น

โรงเรียนสี่คิ้ว สวัสดิ์ผดุงวิทยา
โรงเรียนสามโคก
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา
โรงเรียนเทศบาล3 วัดไชนาวาส
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนเทศบาล1ถนนภูผาภักดี(นราธิวาส)
ร.ร.เทศบาลวัดจอมศีรีนาคพรต(นครสวรรค์)
โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม
โรงเรียนบัวขาว
โรงเรียนเทศบาล2วัดกะพังสุรินทร์(ตรัง)
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี
พินิจพิทยานุสรณ์
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง

******************************************
กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 19 - 21 เมษายน 2560

กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 26 - 28 เมษายน 2560

กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา
วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2560

ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน

ผู้จัดงาน

ฝ่ายบริหารเครือข่าย สสวท.

หากมีปัญหาการลงทะเบียน ส่งข้อมูลของท่านมาที่อีเมล teachernetwork@proj.ipst.ac.th
โดยโปรดระบุ ชื่อ สังกัด อีเมล ของท่านอย่างละเอียด
เจ้าหน้าที่จะตอบกลับตามลำดับอีเมลที่ได้รับค่ะ


<<< ทั้งนี้ ท่านสามารถดูคำตอบจากคำถามที่พบบ่อยที่รายละเอียดการอบรมได้ค่ะ
<<< คู่มือการเข้าลงทะเบียนออนไลน์ ดาวน์โหลดได้ที่รายละเอียดการลงทะเบียน