รายการ วันสิ้นสุด ราคา

03/03/2017 0.00 บาท

03/03/2017 0.00 บาท

27/03/2017 0.00 บาท

27/03/2017 0.00 บาท

ช่องทางการชำระเงิน

รายละเอียด

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์และครูแกนนำปฐมวัย

หลักสูตรการจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย

 

การจัดอบรมนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์และครูแกนนำปฐมวัย สสวท.จากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้สามารถเป็นวิทยากรและพี่เลี้ยงวิชาการในการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย เนื้อหาของหลักสูตรการอบรมเน้นการปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและหลักการเบื้องต้นของสะเต็มศึกษา และการนำหลักการของสะเต็มศึกษาไปสู่การออกแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ในชั้นเรียนปฐมวัย

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากเขตพื้นที่การศึกษา และมีคุณสมบัติ ดังนี้

 •  สำหรับศึกษานิเทศก์

 - เป็นผู้ที่รับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยโดยตรง

 - สามารถเป็นวิทยากรให้การอบรมขยายผลในเขตพื้นที่การศึกษา

 - สามารถทำการนิเทศก์ติดตามผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของครูปฐมวัย

 - เคยผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย จาก สสวท.โดยตรงหรือจากหน่วยงานอื่นๆ

 •  สำหรับครูปฐมวัย

 - มีประสบการณ์ในการสอนปฐมวัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

 - สามารถเป็นวิทยากรหรือทำงานร่วมกับศึกษานิเทศก์ในการจัดอบรมขยายผลในเขตพื้นที่การศึกษา

 - สามารถเป็นพี่เลี้ยงวิชาการให้กับเพื่อนครูในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภายในโรงเรียนและโรงเรียนในเครือข่าย

 - เคยผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับ    ปฐมวัย จาก สสวท.โดยตรงหรือจากหน่วยงานอื่นๆ

การลงทะเบียน

 • เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 3 มีนาคม 2560
 • สามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมตามกลุ่มภูมิภาคที่ตรงกับภูมิภาคที่จังหวัดหรือเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดอยู่เท่านั้น (เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการอบรมได้เฉพาะในกลุ่มภาคเหนือ)
 • ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน 3 ท่าน หากมีผู้ลงทะเบียนในแต่ละเขตพื้นที่ฯ เกินกว่าจำนวนที่กำหนด สสวท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสม โดยจะแจ้งผลให้ทราบเป็นรายบุคคล
 • ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน *
 • คู่มือการเข้าลงทะเบียน  ดาวน์โหลด

ค่าลงทะเบียน

 •  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
 •  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าเดินทางด้วยตนเองหรือเบิกจากต้นสังกัด
 •  สสวท.รับผิดชอบเฉพาะค่าที่พัก อาหารมื้อกลางวันและอาหารว่าง ระหว่างการอบรม

เงื่อนไขการออกวุฒิบัตร

 •  ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการอบรมครบทั้ง 3 วัน ตามกำหนดการอบรม
 •  หากเข้ารับการอบรมไม่ครบจำนวนชั่วโมงที่กำหนดจะไม่ได้รับวุฒิบัตร
 •  กรุณาตรวจสอบชื่อ-สกุล ในการลงทะเบียนให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการออกวุฒิบัตร

กำหนดการการอบรมสะเต็มปฐมวัย  4 ภูมิภาค

 • กำหนดการการอบรมสะเต็มปฐมวัย ภาคเหนือ ดาวน์โหลด
 • กำหนดการการอบรมสะเต็มปฐมวัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดาวน์โหลด
 • กำหนดการการอบรมสะเต็มปฐมวัย ภาคใต้ ดาวน์โหลด
 • กำหนดการการอบรมสะเต็มปฐมวัย ภาคกลาง ดาวน์โหลด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม เกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ติดต่อ ดร.เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว tprom@ipst.ac.th หรือ โทร 02-3924021 ต่อ 1213

วัน เวลา และสถานที่

ภาคเหนือ วันที่ 8 - 10 มีนาคม 2560
ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2560
ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี

ภาคใต้ วันที่ 3 - 5 เมษายน 2560
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง

ภาคกลาง วันที่ 19 - 21 เมษายน 2560
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพ

ผู้จัดงาน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับ สสวท.
โทร 02-3924021 ต่อ 1213