รายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวน ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ นักการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ ร่วมส่งผลงาน e-Poster เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 23 (วทร. 23) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://wtr.ipst.ac.th/call-for-e-poster/

วัน เวลา และสถานที่

นำเสนอผลงาน วันที่ 14-16 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

ผู้จัดงาน

ติดต่อสอบถามได้ทาง email : wtr_eposter@ipst.ac.th