ข้อมูลลงทะเบียน


ข้อมูลเบื้องต้น

*
** ชื่อผู้ใช้ควรประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก a-z หรือตัวเลข 0-9 เท่านั้น
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

ข้อมูลที่อยู่

*

ข้อมูลเพิ่มเติม

*** เลือกประเภทผู้ร่วมงาน

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2562


ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 9 แห่งทั่วประเทศ และ สสวท. กรุงเทพฯ

ผู้จัดงาน

สาขาเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
โทร.023924021 ต่อ 3413 อีเมล npain@ipst.ac.th